پژوهشهاى پارينه لرزه شناختى

نخستين تجربه سازمان در اين زمينه همکارى در مطالعات پارينه لرزه شناختى بر روى گسله هاى اشتهارد , تبريز وکهريزک بود که در سالهاى گذشته با همکارى پژوهشگاه بين المللى زلزله ومهندسى زلزله انجام گرفت.سازمان زمين شناسى کشور پس از يک وقفه کوتاه بار ديگر فعاليت خود را در زمينه نوزمين ساخت و پارينه لرزه شناختى آغاز نموده است واين بار با حفر ترانشه بر روى گسله هاى شمال تهران, قزوين و فيروز کوه اين مطالعات را به دست پژوهشگران سازمان وبا همکارى کارشناسان دانشگاه مونت پوليه II فرانسه انجام مى دهد.

پارينه لرزه شناختى گسله ى شمال تهران 

گسله هاى شمال تهران بزرگترين گسله هاى جنبايى تهديدکننده شهرهاى تهران وکرج است.انتخاب محل ترانشه بر روى اين گسله ها ره آورد مطالعات گسترده ريخت-نوزمين ساختى دو ساله اخير در گستره البرزمرکزى است که در چهارچوب پروژه مشترک بين سازمان زمين شناسى ودانشگاه مونت پُليهII فرانسه انجام گرفت.

حفارى ترانشه مذکور با طولى بيش از 70 متر و پهناى نزديک به چهار متر و بيشينه ژرفاى حدود 5 متر در پائيز 82 آغاز شده است واينک به همراه ترانشه اى تکميلى به درازاى 50 متر در سرى باخترى ترانشه اصلي لوگ بردارى شده و نمونه ها جهت تعيين سن به آزمايشگاه ارسال شده است.

دستيابى به دوره بازگشت زمين لرزه هاي  کهن  با توجه به شواهد زمين لرزه هاى ثبت شده در نهشته هاى کواترزى (بويژه بخش هولوسن) به همراه محاسبه نرخ حرکات نوين وسازوکار گسله در طى کواترنرى از مهمترين اهداف پيش بينى شده در اين گونه پژوهشها است.

 پارينه لرزه شناختي  گسله هاي  طالقان و فيروز کوه

 گروه لرزه زمين ساخت سازمان زمين شناسى کشور با همکارى ديگر پژوهشگران سازمان در ادامه بررسيهاى انجام شده برروى گسله ى شمال تهران که از پاييز سال 82 آغاز شده بود، دو ترانشه ديگررا در بلنديهاى البرز مرکزى بر روى گسله هاى طالقان و فيروز کوه حفر نموده است. گسله ى طالقان بزرگترين زمين لرزه تاريخى ايرانزمين با بزرگى 7/7 را به خود نسبت مى دهد.  بر اساس داده ها و ويژگيهاى ساختارى – چينه اى حاصل از پژوهشهاى پارينه لرزه شناختى ترانشه هاى ياد شده ، رويداد هاى لرزه اي  بزرگ زير (بزرگتر از 5/6) در گستره ى ترانشه هاى تهران و طالقان قابل اشاره اند:

کمينه ۴  رويداد زمين لرزه کهن  بر روي  گسله ى شمال تهران در ترانشه شماره 1 و ۲ رويداد در ترانشه شماره 2ديده ميشود.  ترانشه هاى حفر شده بر روى گسله ى طالقان نيز دو رويداد کهن زمين لرزه اى را بر روى اين گسله نشان ميدهند.

 بازسازى گذشته لرزهاى و ارايه دقيق تر دستاورد هاى ياد شده نيازمند دستيابى به نتايج آزمايشگاهى تعيين سن نمونه هاى بر داشت شده از ترانشه ها است.  اين نمونه ها هم اکنون جهت تعيين سن به آزمايشگاه هاى خارج از کشور ارسال شده اند.