گروه لرزه زمين ساخت
پيش بينى زمين لرزه
 
زمين لرزه ها اغلب با يک سرى نشانه ها پيش از رويداد همراهند که اصطلاحا به آنها پيش نشانگر هاى زمين لرزه گفته مى شود. از آنجايى که پيش بينى زمين لرزه از آرزوهاى ديرين بشر بوده است مطالعات در زمينه شناخت و کاربرد پيش نشانگر هاى زمين لرزه از زمان هاى دور ( بيش از يکصد سال) مورد توجه بوده است.
نخستين پيش بينى موفق زمين لرزه بوسيله پژوهشگران چينى و در سال ۱۹۷۵ بود. آنها موفق شدند زمين لرزه اى با بزرگي ۳/۷  در  ۴ فوريه آن سال را چند ساعت پيش از رويداد پيش بينى و شهر را تخليه نمايند. اما در حدود يکسال و نيم بعد در ۲۸ جولاى ۱۹۷۶زمين لرزه ى پيش بينى نشده ى بزرگترى (به بزرگي ۶/۷ ) درچين رويداد که جان حدود ۲۵۰۰۰۰  نفر را گرفت. پس از ان تلاشهاى زيادى در جهت پيش بينى زمين لرزه انجام شده است و لى تاکنون هنوز روش مطمئن و قابل قبولى براى پيش بينى زمين لرزه وجود ندارد. از سوى ديگر پيشرفت هاى سالهاى اخير اين اميد را بوجود آورده است که شايد در آينده نه چندان دور بتوان بکمک فهم بهتر اين پيش نشانگر ها به دانش پيش بينى زمين لرزه دست يافت.
 
از مهمترين پيش نشانگر هاى زمين لرزه مى توان به موارد زير اشاره نمود:
 
۱-    تغيير شکل پوسته ناشى از انباشته شدن تنش پيرامون گسله ها
۲-    تغيير در ويژگى هاى فيزيکى و شيميايى آب هاى زير زمينى و چشمه ها
۳-    تغيير در مقاومت الکتريکى زمين پيرامون گسله ها
۴-    تغيير در ويژگى هاى جاذبه ثقل زمين
۵-    تغيير در سرعت امواج لرزه اى
۶-    رويداد پيش لرزه ها
۷-    ايجاد ابر هاى يونيزه
۸-    افزايش گاز رادو ن
۹-    رفتار غير عادى حيوانات
۱۰-   تغيير در ميدان مغناطيسى زمين    
 
 گروه لرزه زمين ساخت سازمان از حدود ۱۵ سال پيش شبکه هاى ژيودتيک محلى به منظور مطالعه تغيير شکل پوسته پيرامون چند گسله ى اصلى را ايجاد نموده است و بطور مرتب داده هاى آن را مورد بررسى قرار مى دهد. بررسى اب چشمه ها نيز در چند سال اخير بوسيله کار شناسان گروه زمين شناسى مهندسى سازمان در دست انجام است.
  با توجه به گسترش شهر ها و افزايش اهميت پيش بينى، گرو ه لرزه زمين ساخت سازمان اخيرا توسعه  مطالعه پيش نشانگر ها ى زمين لرزه را مورد توجه قرار داده است. ما معتقديم اگرچه هنوز پيش بينى زمين لرزه امکان پذير نيست اما در آينده، آن هنگام که بشر به دانش پيش بينى زمين لرزه دست يابد، ملتهايى موفق تر خواهند بود که داده کافى دراز مدت در اين ارتباط داشته باشند. افزون بر آن بوسيله توسعه پژوهش اين امکان وجود دارد که به شيوه ها ى نوين براى پيش بينى زمين لرزه دست يافت.
 
يکى از پيش نشانگر هايى که اخيرا در گروه لرزه زمين ساخت سازمان مورد مطالعه قرار گرفته است تغييرات ميدان الکترو مغناطيسى پيرامون گسله ها است . بدين منظور دستگاه ثبت تغييرات الکترو مغناطيس ويژه اى طراحى و ساخته شده است که در تيرماه 84 در بلنديهاى توچال شمال تهران و در چاه ژرفى که به همين منظور حفارى شده بود نصب گرديد. دومين ايستگاه نيز در منطقه حصارک در شمال تهران در دست احداث است.
 
لینک های مرتبط با این بخش
 اولين ايستگاه ثبت پيشنشانگرهاى الکترومغناطيسى تهران
 مشاهده مستقيم نمودار امروز تغييرات الکترومغناطيسى دريافتى از ايستگاه شماره ۱ تهران
 گزارش فورى تغييرات آتشفشان دماوند در بهمن ماه ۸۵