منابع داده هاى زمين لرزه داخلى
شبکه لرزه نگارى موسسه ژيوفيزيک دانشگاه تهران
مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن - (شبکه شتابنگارى)
پايگاه ملى داده هاى علوم زمين - زمين لرزه هاى اخير
 
 
منابع خارجى
International Seismological Centre
http://www.isc.ac.uk/
USGS Earthquake Hazard Program
http://earthquake.usgs.gov/