گروه لرزه زمينساخت

طرح اطلس لرزه خيزى ايران

 

سازمان زمين شناسى و اکتشافات معدنى کشور افزون بر بررسى هاى سيستماتيک زمين شناسى و معدنى ايرانزمين؛ دستيابى به داده هايى که به کمک آن امکان مبارزه با رويدادهاى طبيعى حاصل از پديده هاى زمين ميسر گردد را در دستور کار خود دارد. گروه لرزه زمين ساخت با انجام طرح اطلس لرزه خيزى ايران در تلاش است تا گام ها ى شتابنده اى در اين زمينه بردارد؛ زيرا با توجه به اجراى برنامه هاى نوسازى و ايجاد صنايع و سازه هاى بزرگ و کوچک؛ بررسى هاى لرزه شناسى و لرزه زمين ساختى کمک شايانى براى طراحان سازه هاى گوناگون ودر نتيجه ايمنى و پايدارى سازه ها و منابع مالى و انسانى خواهد بود.

طرح اطلس لرزه خيزى به بررسى لرزه شناسى و خطر زمين لرزه در قالب چهارگوشهاى ۱:۲۵۰۰۰۰ و پيرامون شهر هاى بزرگ مى پردازد. نتيجه آن بصورت گزارش و نقشه هاى پهنه بندى خطر زمين لرزه و گسلش به چاپ مى رسد. از اين مجموعه تا کنون چها گزارش مربوط به گستره هاى تهران؛ قزوين؛ سمنان و مشهد-نيشابور به چاپ رسيده است. 

 

 

پژوهش و بررسى نو زمين ساخت؛ لرزه زمينساخت و خطر زمين لرزه - گسلش در گستره ى قزوين بزرگ و پيرامون

(پژوهش و بررسى لرزه زمين ساخت ايران: بخش ششم)

نگارش: مانويل بربريان؛ منوچهر قرشى؛ بهرام ارژنگ روش و ارسلان مهاجر اشجعى

گزارش شماره ۶۱ ؛ ۱۳۷۱

 

پژوهش و بررسى نو زمين ساخت؛ لرزه زمينساخت و خطر زمين لرزه - گسلش در گستره ى سمنان 

(پژوهش و بررسى لرزه زمين ساخت ايران: بخش هفتم)

نگارش: مانويل بربريان؛ منوچهر قرشى؛ مرتضى طالبيان و جعفر شجاع طاهرى

گزارش شماره ۶۳ ؛ ۱۳۷۵