گروه لرزه زمين ساخت سازمان در سال1350 با هدف شناخت ومطالعه گسله هاى جنباوپهنه هاى خطر آفرين ايران پايه گذارى شد.شناخت گسله هاى  جنبا نخستين گام در راستاى کاهش خطرات زمين لرزه است ،بدين منظور شيوه ها وابزارهاى گوناگون مطالعاتى وجود دارد که تنها با کاربرد همزمان وهماهنگ آنها مى توان به نتايج مطلوب دست يافت.