همکاران گروه
بهنام اويسى   دکترا در تکتونيک فعال   رئيس گروه لرزه زمين ساخت و زلزله شناسى
ben.oveisi@gmail.com   beh-oveisi@gsi.ir

شهريار سليمانى   دکترا در تکتونيک فعال    مسئول زيرگروه پالئوسایزمولوژی
shahryar.solaymani@gmail.com
معصومه اسکندرى   دکترا در زلزله شناسي   کارشناس مسئول شبکه
eskandari_massoume@yahoo.com
کوروش لطيفى   دانشجو دکترى ژئوفيزيک (آلمان-فرانکفورد) مسئول زيرگروه پيش نشانگرى زلزله
kuroshl@yahoo.com
رضا تاجيک  کارشناسى ارشد  کارشناس مسئول شبکه GPS
 tajik.re@gmail.com  
رضا علیخانزاده   کارشناسى ارشد ژئوفيزيک   کارشناس زلزله شناس
rezaalikhanzadeh@yahoo.com

همکاران در پروژه
محمد فروتن
      دکترا در تکتونيک فعال (فرانسه-سوربون) مسئول زيرگروه مورفوتکتونيک
gsiforoutan@yahoo.com
پرهام دهقان      دانشجو فوق لیسانس ژئوفيزيک (زلزله شناسى)
p.dehghani@ut.ac.ir