متون انگلیسی کپی شده علائم نگارشی آن در ابتدای خط نمایش داده می شود
در ماژول صفحات پویا، متن فارسی و انگلیسی  پس از ثبت نمایش داده نمی شود